Ledande leverantör till träindustrin
1
2
3
4
5

Miljöpolicy

Trä & List AB skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamhetenbedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.   Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFCTM´s (05-35-201)och FSC®s (C089427) -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissaoss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället ickeauktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade trädeller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning, ILO:s kärnkonversioner kränks. Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

 

Trä & List:s samtliga medarbetare medverkar aktivt för en bättre miljö.

Vi ska aktivt medverka och påverka att våra entreprenörer följer och efterlever PEFCTM´s och FSC®s-krav och samhällets krav på bättre miljö.   Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Trä & List AB skall verka för att denna volym ökar.   Personalen samt våra legohyvlerier/åkerier och övriga entreprenörer skall utbildas och informeras så att ovanstående krav uppfylles.